SINTEFs hovedfunn om datasentre og bærekraft 

SINTEF gjennomførte prosjektet "Energy and Life Cycle Assessment of a dataserver pilot" på vegne av Green Edge Compute. Her får du et sammendrag av forskningsrapporten og muligheten til å laste den ned i sin helhet.

Prosjektet omfatter en analyse av bygningen og kritiske infrastruktur som IT-komponenter og kjølesystemer. Den inneholder også en driftsanalyse av datasenterets energiforbruk og klimafotavtrykk. SINTEF-forskerne måtte konstruere referanser for å ha et sammenligningsgrunnlag. I analysen sammenlignes resultatene fra det nye Green Edge datasenteret, GEC One, med datasenterne som er mest vanlige i dag. Forskerne brukte to referanser: De sammenlignet GEC One med et toppmoderne norsk datasenter og et gjennomsnittlig europeisk datasenter. 

Hovedformålet med analysen var å svare på følgende spørsmål:

Hvilke energi- og utslippsbesparelser kan oppnås
med et kompakt, væskekjølt datasenter med spillvarmeutnyttelse ?

Gjenvinning av spillvarme er avgjørende


Når vi skal vi gå mer i dybden i hvorfor GEC One er mye mer bærekraftig enn sine tradisjonelle motparter, må det norske og det europeiske datasenteret behandles separat. 

Årsakene til at GEC One er mer klimavennlig enn det norske datasenteret:

 • Overskuddsvarmen som produseres av datasenteret kan gjenbrukes i fjernvarmeanlegg. Denne energikilden er hovedsakelig ubrukt i andre norske datasentre.
 • Gjenbruksvarmen erstatter andre energikilder som fjernvarmeaktørene bruker i dag. I dette eksemplet er det ment å erstatte 30 prosent LPG (flytende petroleumsgass)
 • Væskekjøling gjør at varme kan gjenvinnes ved høye temperaturer. Dette blir en svært effektiv energigjenvinningsmetode, kombinert med en varmepumpe som hever temperaturen til fjernvarmenivå. SINTEF har beregnet at energi- og utslippsbesparelsen er henholdsvis ca. 80 % og 96 % i sum for fjernvarme.
 • Utslippsreduksjonen på fjernvarmesiden utgjør om lag 2/3 av den totale reduksjonen. Datasenteret er mer energieffektivt på grunn av væskekjøling, som er mindre energikrevende enn luftkjøling, men dette har liten betydning totalt sett.
 • Den siste delen av reduksjonen (1/3) kommer hovedsakelig fra reduserte utslipp knyttet til produksjon av infrastruktur, og da spesielt IT-relatert infrastruktur.
  LAST NED

Bruker 50 % mer energi på samme mengde datakraft 

Årsakene til at GEC One er mer klimavennlig enn det europeiske datasenteret:

 • De viktigste energibesparelsene ligger i at det totale energiforbruket i et europeisk datasenter er mye høyere enn i den norske referansen.

  – Et datasenter i EU bruker 50 % mer energi på å levere de samme datatjenestene og datakraften sammenlignet med det vi beregnet for GEC One. Referansen har en PUE - Power Usage Effectiveness (forholdet mellom totalt strømforbruk og IT-relatert strømforbruk) på 1,7, mens det for GEC One er beregnet til 1,1. Det ideelle er 1,0 fordi i et slikt tilfelle vil alt energiforbruk gå til datakraft. Det betyr et betydelig energisparepotensial. Når du legger til gjenbruk av spillvarmen til fjernvarme, får du en total energisparegrad på 46,5 prosent. Sier forsker og prosjektleder ved SINTEF, Ole Marius Moen.


 • Utslippsbesparelsene sammenlignet med den europeiske datasentervarianten er knyttet til det generelle energiforbruket gjennom hele livssyklusen
 • Utslippsfaktoren for elektrisitet i EU sammenlignet med Norge er mer enn ti ganger så høy. Det betyr at hver kilowatt elektrisitet som produseres i et europeisk datasenter slipper ut mer enn ti ganger mer CO2. Det har en betydelig innvirkning på resultatene.
 • Sammenlignet med den europeiske referansen vil fjernvarmeelementet og serverne gi et relativt mye mindre bidrag enn i den norske fordi CO2-utslippene i utgangspunktet er så mye høyere.

Oppsummering av hovedfunn:

 • GEC One slipper ut 90 % mindre CO2 enn den europeiske referansen og 60 % mindre CO2 enn andre norske datasentre.
 • Sammenlignet med det norske datasenteret utgjør reduksjonen over 1500 tonn CO2 (60%) årlig.
 • Sammenlignet med det europeiske datasenteret utgjør reduksjonen over 8000 tonn CO2 (90 %) i året.
 • Et Green edge datasenter bruker også mye mindre energi enn andre europeiske og norske datasentre på grunn av væskekjøling og spillvarmegjenvinning ved høyere temperatur med en mer effektiv varmepumpe.
SINTEF-rapport-book-cover_400x271

Konklusjon:

 GECs nye datasenter kan oppnå betydelige energi- og utslippsbesparelser sammenlignet med tradisjonelle datasentre. 

Ønsker du å lese SINTEF-rapporten og grave deg ned i alle detaljene?